free site builder

Vēsture

Spārīte PII

Engures bērnudārzs „Spārīte” dibināts 1986. gada 19.decembrī, bet bērnus sāk uzņemt ar 1987. gada 2. martu.
Sākotnēji Engures bērnudārzs „Spārīte” ir zvejnieku kolhoza „Padomju zvejnieks” pārvaldījumā. 1992. gadā, līdz ar kolhoza „Padomju zvejnieka” reorganizāciju, Engures bērnudārzs „Spārīte” darbojas Engures pagasta pašvaldības pakļautībā.
1999. gadā, pamatojoties uz 26.10.1999. MK Noteikumiem Nr. 367, mainīts iestādes nosaukums no bērnudārza „Spārīte” uz Pirmsskolas izglītības iestāde „Spārīte”
1993. gadā Engures pagastā samazinoties bērnu skaitam, iestādē atbrīvojas brīvas telpas un tajās tiek izvietota Engures Mūzikas skola, savukārt 2009. gada februārī šīs pašas telpas tiek atbrīvotas, jo Engurē tiek uzcelta jauna Mūzikas un Mākslas skola.
Pamatojoties uz Engures pagasta padomes 2000. gada 26. oktobra sēdes lēmumu Nr. 9 p.1 „Par pirmsskolas izglītības iestādi „Spārīte”, ar 2000. gada 1. decembri iestāde nodota Engures vidusskolas valdījumā. No 2000. gada 1. decembra līdz 2007. gada 1. jūlijam iestāde darbojās Engures vidusskolas pakļautībā kā Engures vidusskolas pirmsskolas grupas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15. panta (4), „Izglītības likuma”17. p. un 23. p.(2), 24. p., 2007. gada 17. aprīļa Engures pagasta padomes sēdes protokolu Nr. 5 p. 6 ar 2007. gada 1. jūliju no Engures vidusskolas tiek atdalītas pirmsskolas izglītības bērnu grupas. Ar 2007. gada 1. jūliju izveidota Pirmsskolas izglītības iestāde „Spārīte”, kas darbojas pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējas izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Iestādes nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem kā patstāvīga pašvaldības iestāde, kas ir kā juridiska persona ar savu zīmogu ar mazo valsts ģerboņa attēlu un norēķinu kontu bankā, juridisko adresi, reģistrētu izglītības iestāžu reģistrā Izglītības likumā noteiktā kārtībā un termiņos, saskaņojot ar Tukuma rajona izglītības pārvaldi un Izglītības un zinātnes ministriju.

Kontakti: 

Tālrunis: +371 63161637
Mob. tālr.: +371 26565059
Fakss: +371 63161637
e-pasts:
sparite@tukums.lv
Mājas lapa:
www.enguressparites.lv

Adrese: 

Skolas iela 10,
Engure,
Engures pagasts,
Tukuma novads,
LV-3113

Svarīgi:

Visās Engures novada izglītības iestādēs pirmsskolas vecuma bērni 5 - 6 gadu vecumā, kā arī skolā 1. - 9. klases skolēni saņem brīvpusdienas.

Bankas rekvizīti:
Tukuma novada pašvaldība,
Engures pirmsskolas izglītības iestāde „SPĀRĪTE”
Reģ.Nr.: 90000050975
Banka: Swedbank, AS, kods: HABALV22
Bankas konts: LV17HABA0001402040731 

Drošības politika.">